# عشق

خوی بت پرستی

برایاینکهبتپرستینباشی،کافی نیستکهبتهاراشکستهباشی،بایدخویبتپرستیراترکگفتهباشی.                                                         نیچه   امروز یک روز دیگرست.روزی که دیروزها انتظارشو می کشیدیم و واسه رسیدن به آن برنامه ها - شاید-  داشتیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید