اسکرامبل محض

زن نشسته است و دست هایش را نومیدانه به سوی میوه یی دور از دسترس دراز کرده است، و با این همه او بال دارد.

هیچ چیز حقیقی تر از این نیست.

خیابان یک طرفه - والتر بنیامین

 

خوش خیال نباش کامی. همه اش که نمی شودمجسمه ساخت. اگر دیگران چیزی درباره ی تو نشنوند،اگر تو را نبینند،مجسمه هات متروک می ماند.

می دانی!بیشترشان اعتنایی به مجسمه های نیم تنه ای که می سازی ندارند.شاید ترجیح بدهند که با زیبایی خود مجسمه ساز آشنا بشوند.

مطمئنم که این بیشتر به نفعت خواهد بود.

یک زن - آن دلبه

 

 

هیچ و هیچ و هیچ و ....

ترانه ام...

 

یه اسکرامبل محض، با بار روی سیگار

فشار ناین جی(9G) از بحث، تو انتهای افکار

خطوط سرعت باند و محو خط تردید

یه ارتفاع آنی، با اشتهای بیمار

سکوت جیغ ممتد، به مرگ واژه ی طرد

شبگرد و مرد تنها! رو امتداد اشعار

خلوص نیت و مسح، رو رویش ترحم!

یه بغض خوب مسری، تو گریه های دیندار

تلفیق عشق و بیدار، ماتیلده ی نرودا!

دختر و حرص سرباز، تو مرز درد کشدار

سروده های مضحک، تو سینه های افراد

حکومت تعصب، رو اشتباه تکرار

خطا و منطق بکر، یه منطق خروسی

شباهت دوگانه! میان پخش اخبار

 

/ 0 نظر / 34 بازدید